วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คณิตศาสตร์


                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบครอบ  สามารถคาดการณ์ วางแผน  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา และนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม


นางสมบูรณ์ ศิริจำปา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางบุสบา วงศ์ยะรา
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์ประถมศึกษา
นางสาวนิสารัตน์ คงมั่น
ครู
คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา